جملات زیبا فلسفی

هر رفتنی رسیدن نیست، ولی برای رسیدن باید رفت