جملات زیبا فلسفی

حاصل عشق مترسک به کلاغ، مرگ یک مزرعه است