جملات زیبا فلسفی

زرتشت : نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه