جملات زیبا فلسفی

ژان ژاک روسو : وجدان بزرگترین فیلسوف است