جملات زیبا فلسفی

سری چتری : موفقیت بر روی ستونهای شکست شکل میگیرد